SPRÁVCOVIA

Správcami pre spracovanie Vašich údajov sú:

 • CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT (Top-ix) established in Via Maria Vittoria 38, Torino 10123, Italy,
 • PLUSVALUE (PV) established in 9 Perseverance Works, Kingsland Road, London E2 8DD, United Kingdom,

(ďalej označovaní ako “my”).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na jednu z vyššie uvedených adries alebo e-mailom na info@openmaker.eu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli prijaté za účelom transparentného spracúvania Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Každý z vyššie identifikovaných správcov vystupuje pri spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Týmto Vás informujeme, že Vaše dáta spracujeme v súlade s platným právom a platnými nariadeniami, plne rešpektujúc Vaše práva, a predovšetkým Vaše súkromie.

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, náležia Vám práva dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov z Vašej strany je dobrovoľné. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu udeleného v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia – pričom tento súhlas sa považuje za platne udelený po dobu trvania účelu spracúvania konkrétnych údajov.

Pri využívaní našej stránky resp. našich služieb ste povinní uviesť svoje osobné údaje pravdivo, presne a úplne, a ste povinní nás bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek zmene osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli za súčasného pretrvávajúceho záujmu o využívanie našich služieb.

Využívaním našej stránky resp. našich služieb potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že s ich znením bez výhrad súhlasíte.

 

ÚDAJE

Spracujeme nasledovné údaje:

Údaje o prezeraní (Browsing data) – Keď budete pripojený k nášmu systému, systém bude automaticky zaznamenávať informácie, ktoré nám Vaše zariadenie zasiela. Tieto informácie sa môžu týkať obsahu, ktorý si prezeráte, krokov, ktoré vykonáte, IP adresy a MAC adresy, z ktorých sa pripájate, operačného systému a jazyka zariadenia, dátumu a času Vášho pripojenia, Vašej polohy.

Cookies – Keď využívate naše služby, môžeme Vášmu zariadeniu zaslať jeden alebo viacero cookies (krátke texty obsahujúce sériu alfanumerických znakov):

 • technické cookies – cookies usmernenia alebo spojenia, potrebné výlučne na zabezpečenie správneho fungovania stránky alebo na to, aby ste získali prístup k obsahu a k službám, ktoré ste si vyžiadali.
 • funkčné cookies – cookies potrebné na aktiváciu špecifických funkcií stránky a niektorých vybraných kritérií (napr. jazyk alebo preferencie vo vzťahu k používaniu cookies) v záujme zlepšenia našich služieb,
 • analytické cookies – cookies, ktoré nám pomôžu pochopiť, akým spôsobom používatelia využívajú stránku, a to prostredníctvom spracovania dát v agregovanej a anonymnej forme,
 • cookies tretích strán, čiže cookies stránok alebo web serverov iných ako toho, ktorý hosťuje našu stránku, používaný – s Vaším súhlasom – na vlastné účely týchto tretích strán.
 • Kontaktné informácie a komunikácia – Keď nám pošlete Vaše kontaktné údaje (email atď.), prípadne nás kontaktujete emailom alebo iným spôsobom, Vaše kontaktné údaje ako aj všetku komunikáciu s nami zaznamenáme.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu udeleného prostredníctvom odkliknutia súhlasu s ich spracúvaním na úvodnej stránke našej platformy.

 

ÚČEL

Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom:

 • zmapovania komunity tvorcov a zjednodušenia stretnutí predstaviteľov komunity tvorcov a výrobcov,
 • poskytovania našich služieb (navigácia na stránke, newsletter, atď.) vrátane zasielania informácií o našich službách a novinkách na našej stránke,
 • realizácie vedeckého výskumu,
 • ochrany a zlepšovania našich služieb a vytvárania nových,
 • ochrany technického fungovania nášho systému,
 • splnenia právnych záväzkov a/alebo konania v súlade s nariadeniami verejných inštitúcií, vrátane súdnych orgánov,
 • spracovania a zverejnenia štatistiky a grafického zobrazenia, avšak len v agregovanej a anonymnej podobe.

 

METÓDY SPRACOVANIA

Vaša údaje budú spracované nasledovne:

 • zhromažďované elektronicky,
 • uložené v digitálnej forme na našom serveri, ktorý budeme mať k dispozícií,
 • chránené pred hrozbou zničenia, zmeny, zmazania a neoprávneného prístupu efektívnymi fyzickými, logickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami,
 • ďalej spracovávané, tiež v papierovej podobe, v rozsahu a v rámci obdobia výlučne potrebného na uskutočnenie účelov vyššie uvedených.

 

KOMUNIKÁCIA S TRETÍMI STRANAMI

Môžeme:

 • poskytnúť Vaše údaje tretím stranám, ktoré s nami spolupracujú a ktoré sa venujú fázam procesov, ktoré sú potrebné pre samotnú realizáciu našich aktivít, a to výlučne na účely uvedené vyššie, a ktoré v prípade potreby, budú poverené na takéto spracovanie Vašich dát (až potom sa tieto strany stanú spracovateľmi Vašich údajov)
 • poskytnúť a šíriť Vaše údaje, ale len v agregovanej a anonymnej forme, na účely uvedené vyššie
 • poskytnúť Vaše údaje tretím stranám za účelom splnenia právnych záväzkov alebo nariadení verejných inštitúcií, vrátane súdnych orgánov.

 

PODSTATA A DÔSLEDKY POSKYTNUTIA ÚDAJOV

Poskytnutie údajov o prezeraní (browsing data) je predpokladom poskytovania našich služieb a ak nám odmietnete poskytnúť tieto Vaše údaje, nebudeme môcť ďalej konať resp. poskytovať Vám naše služby, podstatou ktorých je spracúvanie týchto údajov.

Poskytnutie ďalších údajov je rovnako dobrovoľné, ale bez týchto údajov nebudeme schopní poskytovať isté služby, prípadne isté aspekty našich služieb.

 

PRÁVA

Upozorňujeme Vás, že Vaše právo prístupu, aktualizácie, opravy a namietania spracovania Vašich údajov je zákonom chránené. Tieto práva zahŕňajú, ale nie sú výlučne obmedzené, na právo získať potvrdenie o tom, či údaje o Vašej osobe spracúvame alebo nie, ako aj právo byť o nich informovaný v zrozumiteľnej forme, ďalej právo získať informácie o zdroji Vašich údajov, o účeloch a metódach ich spracovania, ako aj právo na aktualizáciu, opravu alebo integráciu Vašich údajov, ich vymazanie, transformovanie do anonymnej podoby alebo blokovanie nezákonne spracovaných osobných údajov, ako aj právo namietať, celkovo alebo z časti, ich použitie.

 

O COOKIES

Môžete ľubovoľne kontrolovať a/alebo vymazávať cookies z Vášho zariadenia – pre viac informácii, prosím, navštívte http://www.allaboutcookies.org.

Môžete si vybrať, ktoré cookies povolíte, a to prostredníctvom príslušného postupu, ktorý je predstavený nižšie, ako aj vymazať cookies, ktoré už na Vašom zariadení existujú a nastaviť prehliadač na blokovanie týchto inštalácií.

Väčšina prehliadačov Vám umožní:

 • zobraziť cookies a vymazať ich jednotlivo,
 • zablokovať cookies tretích strán,
 • zablokovať cookies na určitých stránkach,
 • zablokovať inštaláciu všetkých cookies,
 • vymazať všetky cookies, vždy keď zatvoríte Váš prehliadač.

Pre viac informácií o tom, ako nastaviť preferencie v používaní cookies cez Váš webových prehliadač, si môžete preštudovať relevantné inštrukcie:

Ak sa rozhodnete odstrániť, prípadne nepovoliť:

 • technické cookies – môžno nebudete môcť používať našu stránku, prezerať si jej obsah a využivať naše služby,
 • iné cookies – (funkčné, analytické a cookies tretích strán analytics), nemusia byť k dispozícií určité služby alebo isté aspekty stránky, prípadne tieto nebudú fungovať správne a Vy môžete byť vyzvaný zmeniť alebo manuálne zadať určité údaje či Vaše preferencie zakaždým, keď navštívite našu stránku.

 

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Za účelom spracovania Vašich údajov využívame tieto služby:

Google Analytics:

Služba web analýzy poskytovaná Google Inc. („Google“), ktorá nám umožňuje analyzovať spôsob, akým používatelia našej stránky túto používajú a akým spôsobom sa používajú cookies. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies o Vašom používaní stránky – štandardné údaje o prihlasovaní používané na internete (zahŕňajúc IP adresu) a anonymné informácie o Vašom správaní sú prenesené do Google a uložené Google-om na serveroch v USA.

Google vytvorí anonymné údaje z akýchkoľvek Vašich údajov, a to vymazaním posledného okteta Vašej IP adresy pred jej uložením. V súlade s podmienkami služby Google Analytics, Google bude tieto informácie využívať za účelom vyhodnocovania spôsobu, akým používate našu stránku a vyhotoví pre nás správy o aktivitách na tejto stránke.

Nebudeme využívať, ani nepovolíme žiadnym tretím stranám používať štatistické analytické nástroje na nájdenie a zbieranie Vašich identifikovateľných údajov. Google môže poskytnúť Vaše údaje zozbierané prostredníctvom Google Analytics tretím stranám len vtedy, ak to vyžaduje zákon alebo vtedy, ak tieto tretie strany spracovávajú údaje v mene Google-u.

V súlade s podmienkami služby Google Analytics, Google nemôže spájať Vašu IP adresu so žiadnymi inými dátami, ktorými Google disponuje.

Môžete odmietnuť používanie Google Analytics cookies prevzatím a inštaláciou doplnku pre Google Analytics Opt-out vo Vašom prehliadači.

Tento doplnok komunikuje s Google Analytics JavaScript (ga.js), ktorý indikuje, že údaje na Vami navštívených webových stránkach nesmú byť zaslané do Google Analytics.

Pre viac inofmácií navštívte stránku „How Google uses data when you use our partners‘ sites or apps“ (https://www.google.com/policies/privacy/partners), zásady ochrany súkromia a osobných údajov (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en) a podmienky služby Google Analytics  (https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

 

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto si vyhradzujeme právo zmeniť vyššie uvedené zásady ochrany osobných údajov zverejnením ich aktualizácií resp. nového znenia zásad ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov a ich prípadné zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na našej stránke a vzťahujú sa na užívateľov stránky odo dňa ich zverejnenia.

MailChimp:

Súbor služieb správy e-mail adries a zasielania správ, poskytovaný spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC. (so servermi v Spojených štátoch amerických), ktorý nám umožňuje prevádzkovať kontaktný formulár. Vďaka tomuto súboru služieb môže spoločnosť The Rocket Science Group, LLC. zbierať, uchovávať a spracovávať Vvaše e-maily a ďalšie údaje týkajúce sa ich využívania, a to v súlade podmienkami stanovenými v ich Zásadách ochrany osobných údajov (https://mailchimp.com/legal/privacy).

Goggle app engine:

Služba cloud computingu pre vývoj a hosting aplikácií, zabezpečovaná spoločnosťou Google, Inc. (so servermi v Spojených štátoch amerických), ktorá nám umožňuje prevádzkovať webovú aplikáciu nášho kontaktného formuláru, využívajúceho cookies. Spoločnosť Google, Inc. môže zbierať, uchovávať a spracovávať Vaše údaje o používaní danej aplikácie v súlade s podmienkami stanovenými v ich Zásadach ochrany osobných údajov (https://www.google.com/policies/privacy).

Tlačítko ,,Páči sa mi” a Facebook social widgety:

Služby interakcie so sociálnou sieťou Facebook, zabezpečované spoločnosťou Facebook Inc. (so servermi v Spojených štátoch amerických), ktoré využívajú cookies a vďaka ktorým máte možnosť zdieľať obsah na tejto sociálnej sieti. Spoločnosť Facebook Inc. môže zbierať, uchovávať a spracovávať údaje o Vašom využívaní týchto služieb v súlade s podmienkami stanovenými v  Podmienkach poskytovania služby (https://www.facebook.com/legal/terms) a v Zásadách ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Tlačítko ,,Twitter” a Twitter social widgety:

Služby interackie so sociálnou sieťou Twitter, zabezpečované spoločnosťou Twitter Inc. (so servermi v Spojených štátoch amerických), ktoré využívajú cookies a vďaka ktorým máte možnosť zdieľať obsah na tejto sociálnej sieti. Spoločnosť Twitter Inc. môže zbierať, uchovávať a spracovávať údaje o Vašom využívaní týchto služieb v súlade s podmienkami poskytovania služieb (https://twitter.com/tos) a v Zásadách ochrany osobných údajov (https://twitter.com/privacy).

Tlačítko ,, +1 ” a Google+ social widgety:

Služby interakcie so sociálnou sieťou Google+, zabezpečované spoločnosťou Google Inc. (so servermi v Spojených štátoch amerických), ktoré používajú cookies a vďaka ktorým máte možnosť zdieľať obsah na tejto sociálnej sieti. Spoločnosť Google Inc. môže zbierať, uchovávať a spracovávať údaje o Vašom využívaní týchto služieb v súlade s podmienkami uverejnenými v ich Zásadách ochrany osobných údajov (https://www.google.com/intl/policies/policies/privacy) a podmienkach služby
( https://www.google.com/intl/policies/policies/terms)

Tlačítko ,,LinkedIn” a social widgety:

Služby interakcie so sociálnou sieťou LinkedIn, zabezpečované spoločnosťou Linkedin Corporation (so servermi umiestnenými v Spojených štátoch amerických), ktoré využívajú cookies a vďaka ktorým máte možnosť zdieľať obsah na tejto sociálnej sietii. Spoločnosť Linkedin Corporation môže zbierať, uchovávať a spracovávať údaje o Vašom využívaní týchto služieb v súlade s podmienkami uverejnenými v ich Zásadách ochrany osobných údajov (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

Pinterest tlačítko ,,Pin it” a social widgety:

Služby interakcie so sociálnou sieťou Pinterest, zabezpečované spoločnosťou Pinterest, Inc.  (so servermi v Spojených štátoch amerických), ktoré využívajú cookies a vďaka ktorým máte možnosť zdieľať obsah na tejto sociálnej sieti. Spoločnosť Pinterest, Inc. môže zbierať, uchovávať a spracovávať údaje o Vašom využívaní týchto služieb v súlade s podmienkami stanovenými v ich Zásadách ochrany osobných údajov (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)