Čo ťa vystihuje?

Výrobca – Výrobná firma – Výskumník – Tvorca stratégií

OpenMaker akcelerátory v Taliansku, vo Veľkej Británii, na Slovensku a v Španielsku pomôžu naštartovať úspešné partnerstvá medzi výrobnými firmami a výrobcami a vytvoria miestne komunity inovátorov.

Táto iniciatíva:


  • Prinesie bohatú ponuku seminárov, podujatí a tréningov.

  • Vytvorí priestory pre partnerskú spoluprácu medzi výrobcami, inovátormi a výrobnými firmami.

  • Spustí pilotnú podpornú schému v podobe otvorenej výzvy, ktorá poskytne €400,000 na financovanie 20 projektov prepájajúcich výrobné firmy s výrobcami v štyroch akcelerátoroch naprieč Európou.

                                                 *

OpenMaker digitálna sociálna platforma ponúkne všetkým účastníkom projektu možnosť naďalej sa angažovať (online). Týmto spôsobom budú podporovaní v lepšom rozvíjaní svojho spoločenského kapitálu, čím zvýšia spoločenský dopad svojej činnosti prostredníctvom inovácií, zdieľania
a prenosu vedomostí a úspechu v podnikaní. Platforma bude vychádzať
zo základných hodnôt a konkrétnych potrieb svojich členov. Bude spájať ich úsilie v procese budovania komunity, znásobujúc inovačný potenciál každého akceleračného programu vďaka novému prístupu k sociálnym platformám, ktorý vychádza z princípov zdieľania hodnôt a sietí založených na dôvere.

Platforma:


  • Zvýši kvantitu a kvalitu sociálnych interakcií a mieru dôvery medzi členmi rôznych akcelerátorov, ako aj so širšou globálnou komunitou výrobných firiem a výrobcov.

  • Bude sledovať vývoj komunít a ich členom bude pravidelne poskytovať spätnú väzbu o  spoločenských dopadoch a úspešných inováciách vytvorených v rámci sietí.


                                                 *

Konzorcium pripraví odporúčania pre tvorcov politík na podporu otvorenej výroby bez ohľadu na obmedzenia dané geografickými a socio-ekonomickými hranicami. Inštitucionálny a politický záujem o potenciál ukrytý v koncepte otvorenej výroby sa zvýši aj vďaka sprostredkovaniu všeobecnejších záverov a zhrnutí pre definovanie úspešných stratégií a tvorbu vhodných digitálnych nástrojov. Cieľom je jednak znásobiť počet komunít zameraných
na spoločenské inovácie vo výrobnom sektore ako aj sprostredkovať zistenia a výskumné závery ďalším aktérom, či už na úrovni komunít, miest alebo priemyselných odvetví.

Pozvánka

Ak funguješ vo výrobnej firme produkujúcej čokoľvek v akomkoľvek rozsahu a veľkosti

Ak tvoja firma funguje 1 či 100 rokov

Ak veríš v budúcnosť otvorenej výroby

… partnerstiev prekračujúcich hranice
… ktorá stimuluje inovácie
… prispieva k oživeniu priemyslu
… a slúži všeobecnému blahu,

tak si jedným z nás.

Pridaj sa k nám do OpenMaker

Výrobné firmy                                       Inovátori  

Nie ste inovátor ani výrobná firma a zaujímajú vás otvorené inovácie?