Naša Platforma vznikla, aby podporila rast komunity OpenMaker a nájdete tu:


  • informácie o projektoch

  • informácie o podujatiach a výzvach

  • tematické odborné články, cvičenia či návody

  • aktuálne aj ukončené iniciatívy

Veríme, že informácie získané vďaka Platforme nám pomôžu identifikovať riešenia, stratégie a digitálne nástroje na rozšírenie komunity vo výrobnom sektore, ktorá má ambíciu prinášať sociálne inovácie do tohto sektora.

DETAILY

 

Cieľom platformy je vytvoriť digitálne prostredie, do ktorého sa užívatelia môžu zapájať online, nad rámec aktivít vo fyzických a komunitných priestoroch jednotlivých akcelerátorov. Užívatelia budú môcť využiť zručnosti a odborné znalosti našich projektových partnerov na efektívnejší rozvoj spoločenského kapitálu a zväčšovanie vlastného pozitívneho spoločenského dopadu
z hľadiska inovácií, zdieľania znalostí, prenosu vedomostí a podnikateľských úspechov. Platforma využíva najnovšie analytické nástroje a technológie na spracovanie obsahu a vzťahov, ktoré užívatelia vytvárajú na už existujúcich sociálnych platformách (napr. Facebook, Linkedin, atď., so súhlasom užívateľov a pri dodržiavaní všeobecne platných zásad). Špecifikom našej platformy bude prehľadná nástenka znázorňujúca najdôležitejšie indikátory spoločenských inovácií v jednoduchom grafickom prevedení.

Našim cieľom je pritiahnuť čo najviac aktérov, ktorí sa  angažujú vo vznikajúcej paradigme otvorenej výroby. Chceme sa stať zdrojom zdieľaných vedomostí, spolupráce a kolektívnej inteligencie a podporovať informované rozhodovanie a zmysluplné aktivity. Hoci je platforma určená najmä
pre výrobcov a výrobné firmy, je otvorená aj širšej komunite, napríklad aktérom a tvorcom stratégií ovplyvňujúcich priemyselnú výrobu.

Vo všeobecnosti bude platforma zdrojom informácií o projektoch, o možnostiach členstva v jednotlivých komunitách a účasti na online verzii projektu. Jej cieľom je zabezpečiť prístup k informáciám o podujatiach a výzvach pre všetkých potenciálnych záujemcov, a súčasne informovať o možnostiach zapojenia sa. Užívatelia budú mať k dispozícií aktuálne články, rôzne cvičenia a inštruktážne videá, ako aj inšpiratívne prípadové štúdie a aktuálne iniciatívy. Navyše budú môcť využívať ďalšie informačné zdroje, zoznamy členov jednotlivých komunít a budú mať k dispozícií vhodné nástroje na ich kontaktovanie.

Platforma bude tiež slúžiť na overenie nášho porozumenia procesov, ktoré definujú model otvorenej výroby, a na sprostredkovanie všeobecnejších záverov, ktoré umožnia vytvoriť  úspešnú stratégiu a tvorbu konkrétnych digitálnych nástrojov na rozšírenie komunít orientovaných
na spoločenské inovácie vo výrobnom sektore. Očakávame, že naše zistenia a nástroje budú použiteľné aj pre iné komunity, mestá a priemyselné sektory.